Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020

Αναστολή Λειτουργίας του Τροφώνιου Ωδείου

Το Τροφώνιο Ωδείο αναστέλλει τη λειτουργία του έως 30/11/2020 μετά από το μήνυμα του Υπουργείου Πολιτισμού στο οποίο κοινοποιείται ΚΥΑ σύμφωνα με την οποία προβλέπεται αναστολή λειτουργίας όλων των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης με έδρα τις περιοχές που χαρακτηρίζονται αυξημένου κινδύνου για διασπορά του κορωνοϊού.
(Σύμφωνα με την ΚΥΑ ορίζονται δύο (2) επιδημιολογικά επίπεδα προληπτικών μέτρων:
επίπεδο επιτήρησης και επίπεδο αυξημένου κινδύνου.
Επισημαίνεται ότι για τις δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης με έδρα τις Περιφερειακές
Ενότητες, ή Δήμους, που κατατάσσονται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (άρθρο 11,
σελ. 53508-509), προβλέπεται αναστολή λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1,
περίπτωση 8 (σελ. 53465-466 της ΚΥΑ).